A gyermeki beszéd fejlődése

Változatosabbak lesznek és egyes hangokat az anya meg tud különböztetni, hogy miért sír a gyerek, változik a sírás intenzitása ha éhes, szomjas, szorongás fájdalom társas igény esetében

-Az első akusztikus hangreakció a születés pillanatában jön létre. A placentáris légzés- tüdővel való légzés ezt síró hang kíséri.

Ez preverbális –beszéd előtti szakasz
-A síró hangok a 6. hétig monotonak –egyhangúak. Majd felváltja a monoton hangok
Változatosabbak lesznek és egyes hangokat az anya meg tud különböztetni, hogy miért sír a gyerek, változik a sírás intenzitása (éhes szomjas, szorongás fájdalom társas igény)
-2. hónap után – motorosan ügyesebbé válik, irányítottan mozog. Körülbelül a 2- 3 hónap kezdetétől GAGYOGÁSRÓL beszélünk. Amely akaratlan öncélú funkció örömöt nyújt.

Többnyire eddig magánhangzókat használt (a á o e) most megjelennek a mássalhangzók
-A gyermek nyelvének ajkának záródása kapcsán jön létre- garat képzet-h r, -ál felpattantásával-p b t, -ajakzárással-m

Gyakran fekszik a hátán és a nyálképződés miatt reflexszerűen, húzza hátra a nyelvét- h g
Szörcsögő cuppogó gurgulázó hangok, un. Őshangok is megjelennek az anyanyelv hangjainál sokkal több hangot képes képezni
-6. –8. hónap táján –alkalmazkodik
-csak a környezetében hallott hangokat produkálja
-másokat utánoz
-a beszéd dallamát, ritmusát jól tudja utánozni
-kezdetben az utánzásban a látás nagyobb szerepet kap később a hallásé a főszerep

-6. hónaptól 2 éves korig-
A dajka nyelv (baby talk)
ECHOLÁLIA visszhang jelensége 1 életévben utánozza környezete szavait értelem nélkül
A LÁTSZAT megértés- a tényleges értést előzi meg, nem a száraz értelmét hanem a szituációt érti meg(hanglejtés mimika dallam)
A VALÓDI megértés kialakulását segíti, hogy sztereotip mozgásokat hoz létre
A BESZÉDMEGÉRTÉS ÖSSZETEVŐI -mimika ösztönös megértése
-a beszéd zenei elemeinek a megértése
-a kifejező gesztusok megértése(fenyegetés)
-A 8 –9 hónapos gyerek beszéd értése ezeket feltételezi. Fokozatosan csökken a többi inger szerepe és kb 12 hónapos korig, megy végbe a folyamat.
-Amikor kiszabadul a szó ebből a bonyolult inger együttesből – mint az igazi megértés egyedüli feltétele.
A szó úgy válik egy tárgy nyelvi jelévé, hogy változó helyzetben jelenik meg kapcsolódik a jelentéséhez.
-Az első szavak 10-12 hónapos korban jelennek meg
4 féle változata-szavak, amelyek hasonlítanak a felnőtt szavakhoz dallamuk szótag számuk, egyezik( tegyél le- a la la)
-szótövek szótöredékek sokkal inkább utánzáson alapul(tá-tányér, mó- mókus)
-torzítások hasonlít a szóhoz amit mondani akar (lámpa- jumpa)
-hangutánzó szavak (vau, tü tü)
Akkor válik a tárgy nyelvi jellé amikor el kezdi kérdezgetni a dolgok nevét
Felismeri hogy a szavak bizonyos valóságban létező dolgokhoz kötődnek
-A beszélni kezdő gyerek szavai eleinte főnevek (baba)

A HOLOFRÁZISOK ideje egyszavas mondatok időszaka. Komplex nyelvi jelenség egy szóba sűrített tapasztalat, amely mondat értékű.

Sajátossága- nem tárgyakat, személyeket jelölnek, hanem helyzeteket, amiben a tárgy vagy személy szerepel, kívánságokat fejeznek ki ezzel kapcsolatban (baba- kérem a babát)
-2 évesen is használ- kétszavas mondatok
-nincsenek grammatikai viszonyok
-TELEGRAFIKUS beszéd távirati stílusban beszél
-KULCSSZÓ stratégia egy bizonyos mozanat alapján jelöl eseményeket tudatában van a felnőtt nyelvi változatának de saját változatát használja. EZ A PRESZINTAKTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ - mondat előtti beszéd.

FLEXIÓS KOMMUNIKÁCIÓ - A 2. év végén kezd el 2 illetve 3 és több szavas mondatokat használni.
-használja a grammatikai formákat
-figyel a szórendre
-lexikailag válogat
-szövegprozódiai eszközöket használ-hangsúly hangerő intonáció
Melléknevek, kérdő, mutató névmások
-elkülönül az egyes és többes szám
-megjelenik a ragozás
A 3. életévben
-rohamosan bővül a szókincs
- a mondat szerkezete tökéletesedik
-Miért korszak
-felfedezik hogy tudnak új szavakat csinálni
A 3. év vége
-alárendelt mondatokat használ
-én tudat kialakulása megjelenik
-a tárgy ragja , birtokos névmások, igeidők,
-igemódok,
-a hangrendi illeszkedést elsajátítja
4 –5 évesen
Elbeszéli önállóan történeteit-(elbeszélő beszéd)
A beszédfejlődés és a gondolkodás kapcsolódik
KOMMUNIKÁCIÓS funkciók-
-kapcsolat kialakítás
-kapcsolat fenntartás
felhívó funkció
enotív érzelmi funkciók

0 – 2 éves-szükségletek kielégítésére irányulnak az igényei
2 évtől –megnő az interakciós kedv.

NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Prozódia – szövegprozódiai eszközök (hangerő hangsúly hanglejtés hangszín)
Beszédtempó- nem hadarunk szüneteket tartunk
Tekintet mimika- személyiséghez illeszkedő legyen
Proxemika – térközszabályozás mozgásos kommunikáció, tiszteletben kell tartanunk a személyes teret
Gesztus nyelv – ne legyenek ellentmondóak a tartalommal
File